Seminar AGB

DomovSeminar AGB

Splošni pogoji za javni seminarski prostor:

1. področje uporabe
Ti splošni pogoji se uporabljajo za izvajanje kvalifikacijskih, svetovalnih in podpornih ukrepov, seminarjev, vaj, tečajev, v nadaljnjem besedilu: dogodki, razen če obvezne zakonske določbe za posebne storitve usposabljanja določajo drugače.

2. registracije in sklepanje pogodb
Za zagotovitev učinkovitosti dogodkov je število udeležencev omejeno. Prijave bodo obravnavane po vrstnem redu prejema. Zaradi organizacijskih razlogov je morda potrebna prijava vsaj 10 dni pred začetkom dogodka, sicer udeležbe na zadevnem dogodku ni mogoče zagotoviti. Prijavo je treba opraviti pisno, po pismu, telefaksu, elektronski pošti ali prek spleta. Pogodba med podjetjem Villacher Brandschutz-Schulung in stranko je sklenjena in veljavna šele, ko podjetje Villacher Brandschutz-Schulung udeležencu seminarja pošlje potrditev prijave. Velja datum poštnega žiga.

3. pogoji sodelovanja
Če je udeležba na dogodku pogojena z določenimi vstopnimi pogoji, so ti navedeni v programu dogodka in jih mora udeleženec izpolniti.

4. plačilni pogoji
Kotizacijo je treba plačati v gotovini pred začetkom dogodka. Prosimo, da pristojbino za udeležbo pravočasno nakažete s plačilnim nalogom, ki ga boste prejeli skupaj z računom. Organizator ima pravico, da udeležence, katerih kotizacija ni bila plačana, za vsak primer posebej izključi iz dogodka. Izplačilo v gotovini je za dogodke mogoče le v izjemnih primerih.

5. odpovedi
Brezplačna odpoved je mogoča do 10 dni pred začetkom dogodka v pisni obliki (pismo, faks, e-pošta) (datum poštnega žiga). V primeru odpovedi po tem roku, vendar pred začetkom dogodka, lahko organizator zaračuna odpovedni strošek v višini 50 % kotizacije. V primeru neudeležbe brez obvestila, prekinitve ali enostranske prekinitve seminarja s strani udeleženca bomo zaračunali celotno kotizacijo oziroma kotizacije ne bomo vrnili (niti delno). Če je imenovan nadomestni udeleženec, se odpovedne pristojbine ne zaračunava.

6. potrditev sodelovanja
Dogodki v skladu s TRVB O 117 se potrdijo v požarni izkaznici, ki je na voljo v ta namen. Poleg tega lahko organizator izda potrdilo o udeležbi. Za dogodke, ki niso v skladu s TRVB O 117, se izda potrdilo o udeležbi z ustrezno vsebino.

7. dokumenti za usposabljanje
Dokumentov za usposabljanje ali nosilcev podatkov, ki jih prejme udeleženec, ni dovoljeno kopirati ali posredovati tretjim osebam.

8. spremembe programa
Zaradi dolgoročnega načrtovanja so iz organizacijskih razlogov možne spremembe programa, če se s tem bistveno ne spremeni cilj dogodka.

9. posebni datumi
Datumi, navedeni v programih dogodkov, predstavljajo okvirni program usposabljanja za varstvo pred požarom v kraju Villach. Če je dovolj udeležencev (odvisno od posameznega dogodka), se lahko vstavijo dodatni datumi.

10. odpovedi
Društvo Villacher Brandschutz-Schulung si pridržuje pravico, da v utemeljenih izjemnih primerih prekliče napovedane dogodke. V tem primeru se morebitna že plačana kotizacija za udeležbo vrne v celoti. Kakršni koli nadaljnji odškodninski zahtevki so izključeni - če škode ni namerno ali iz hude malomarnosti povzročila organizacija Villacher Brandschutz-Schulung ali oseba, za katero je organizacija Villacher Brandschutz-Schulung odgovorna.

11 Varstvo podatkov
Društvo Villacher Brandschutz-Schulung je upravičeno do hranjenja in elektronske obdelave podatkov o udeležencu ter do uporabe in izkoriščanja teh podatkov v okviru izpolnjevanja pogodbe. Villacher Brandschutz-Schulung se zavezuje, da bo vse informacije in podatke o udeležencih obravnaval zaupno in jih ne bo dajal na voljo tretjim osebam.

12. izključitev odgovornosti
Udeleženci se dogodka udeležijo na lastno odgovornost. Za vso škodo, ki jo povzročijo, nosijo izključno civilnopravno in kazenskopravno odgovornost. Udeleženci se odpovedujejo vsem kakršnim koli odškodninskim zahtevkom, ki bi nastali v zvezi s prireditvijo, do organizacije Villacher Brandschutz-Schulung, vseh oseb, pooblaščenih za izvedbo prireditve ali povezanih z njo, in seminarskega hotela, razen v primeru namerne ali iz hude malomarnosti povzročene škode s strani organizatorja. Društvo Villacher Brandschutz-Schulung ne prevzema odgovornosti za osebne stvari udeležencev. Od podjetja Villacher Brandschutz-Schulung ni mogoče zahtevati nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz uporabe znanja, pridobljenega na seminarju Villacher Brandschutz-Schulung.

13 Pristojnost
Za vse spore, ki izhajajo iz udeležbe na dogodku Villacher Brandschutz-Schulung (zavod za usposabljanje AH Safety Engineering GmbH) ali so z njo povezani, je dogovorjena izključna pristojnost pristojnega sodišča v Villachu.

14. napake pri tiskanju
Pridržujemo si pravico, da zaradi tiskarskih napak kadar koli izvedemo naknadne spremembe in spremenimo vse zadeve v zvezi z dogodki. V vsakem primeru bodo takšne spremembe ustrezno navedene (npr. na internetu).

"Villacher Brandschutz-Schulung" je izdelek zavoda za usposabljanje AH Safety Engineering GmbH, A-9500 Villach. - Za svetovalne in inženirske storitve veljajo splošni pogoji inženirske pisarne (www.ah-se.at).

Premaknili smo se

Spoštovane gospe in gospodje,

Zdaj nas najdete na novi lokaciji podjetja na Ribnigstraße 4, 9580 Villach-Drobollach.