Urad za inženiring AGB

DomovAGB Engineering Office

AVSTRIJSKA GOSPODARSKA ZBORNICA WKÖ | STROKOVNO ZDRUŽENJE INŽENIRSKIH PISARN

Splošni pogoji in določila inženirskih uradov v Avstriji

1) Veljavnost splošnih pogojev in odstopanj

a) Naslednji splošni pogoji veljajo za vse sedanje in prihodnje pogodbe med stranko in inženirsko pisarno.
b) Odstopanja od teh pogojev in zlasti tudi pogojev stranke so veljavna le, če jih inženirska pisarna izrecno prizna in pisno potrdi.
c) Kolikor so pogodbe sklenjene s potrošniki v smislu KSchG, imajo obvezne določbe tega zakona prednost pred temi splošnimi pogoji.1

2) Ponudbe, dodatni sporazumi

a) Če ni navedeno drugače, se lahko ponudbe inženirske pisarne spremenijo glede vseh navedenih podatkov, vključno s pristojbino.
b) Če potrditev naročila inženirske pisarne vsebuje spremembe v primerjavi z naročilom, se šteje, da jih je naročnik odobril, razen če naročnik takoj pisno ugovarja.
c) Dogovori morajo biti vedno sklenjeni v pisni obliki.

3) Oddaja naročila

a) Vrsta in obseg dogovorjene storitve izhajata iz pogodbe, pooblastila in teh splošnih pogojev.
b) Spremembe in dopolnitve naročila zahtevajo pisno potrditev inženirske pisarne, da postanejo predmet tega pogodbenega razmerja.
c) Inženirska pisarna se zavezuje, da bo pravilno izvedla naročilo, ki ga je oddala, v skladu s splošno priznanimi pravili tehnologije in načeli ekonomske učinkovitosti.
d) Inženirska pisarna lahko za izpolnitev pogodbe pokliče druge ustrezno pooblaščene osebe in pri njih v imenu in za račun stranke odda naročila. Vendar mora inženirska pisarna o tej nameri pisno obvestiti stranko in ji dati možnost, da v 10 dneh ugovarja temu dajanju naročil tretji osebi.
e) Inženirska pisarna lahko kot podizvajalce za izpolnitev naročila pokliče tudi druge ustrezno pooblaščene osebe in jim v imenu in za račun inženirske pisarne oddaja naročila. Vendar mora inženirska pisarna pisno obvestiti naročnika, če namerava naročila oddati podizvajalcu, in mu dati možnost, da v enem tednu ugovarja temu oddajanju naročil podizvajalcu; v tem primeru mora inženirska pisarna sama izvesti naročilo.

4) Garancija in nadomestilo

a) Garancijske zahtevke je mogoče uveljavljati le po obvestilu o napaki, ki ga je treba poslati izključno s priporočenim pismom v 14 dneh po predaji storitve ali delne storitve.
b) Zahtevki za ponovno prepoved in znižanje cene so izključeni. Zahtevke za izboljšavo ali dopolnitev manjkajočega mora tehnična pisarna izpolniti v razumnem roku, ki naj bi praviloma znašal eno tretjino roka, dogovorjenega za izvedbo storitve. V tem roku ni mogoče uveljavljati zahtevka za škodo zaradi zamude.
c) Inženirski biro mora svoje storitve opraviti s skrbnostjo, ki jo je mogoče pričakovati od njega kot strokovnjaka (člen 1299 ABGB).

5) Odstop od pogodbe

a) Odstop od pogodbe je dovoljen le iz utemeljenega razloga.
b) V primeru zamude inženirske pisarne s storitvijo je odstop stranke mogoč le po določitvi ustreznega roka za odlog; rok za odlog se določi s priporočenim pismom.
c) V primeru zamude naročnika z delno izvedbo ali dogovorjeno dejavnostjo sodelovanja, ki inženirski pisarni onemogoča izvedbo naročila ali jo znatno ovira, lahko inženirska pisarna odstopi od pogodbe.

Zato se naslednji predpisi za potrošnike ne uporabljajo ali se uporabljajo z naslednjimi odstopanji:

  • Točke 1.b, 2.c in 3.b ne izključujejo veljavnosti neuradno predloženih izjav inženirskega urada ali njegovih predstavnikov.
  • Inženirski urad opozori na pravne posledice, če ugovor ni bil vložen v roku v skladu s točkama 3.d in 3.e v obvestilu.
  • Točki 4.a in 4.b se ne uporabljata.
  • Točka 5.b se ne uporablja za trdne posle.
  • Točka 5.d se uporablja s pridržkom, da se uporablja samo določba člena 1168 ABGB.
  • Prepoved pobota iz točke 6.c ne velja v primeru insolventnosti inženirskega urada in za nasprotne terjatve, ki so bile sodno določene, jih je inženirski urad priznal ali so pravno povezane s terjatvijo inženirskega urada.
  • Zadnja dva stavka točke 9.d se ne uporabljata.
  • Točka 10.b se uporablja le, če ima stranka na tej lokaciji stalno prebivališče, običajno prebivališče ali kraj zaposlitve. To ne izključuje drugih krajev pristojnosti, do katerih je stranka upravičena.

d) Če ima inženirski biro pravico odstopiti od pogodbe, obdrži pravico do celotnega dogovorjenega honorarja, enako tudi v primeru neupravičenega odstopa stranke. Poleg tega se uporablja člen 1168 ABGB (avstrijski civilni zakonik); v primeru upravičenega odstopa naročnika mora storitve, ki jih je opravil inženirski biro, plačati naročnik.

6) Pristojbina, obseg storitev

a) Če ni navedeno drugače, so vse pristojbine navedene v eurih.
b) Navedeni zneski pristojbin ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), ki ga mora stranka plačati posebej.
c) Nadomestilo s kakršnimi koli nasprotnimi zahtevki iz kakršnega koli razloga ni dopustno.
d) Če ni drugače dogovorjeno, so nezavezujoča priporočila za izračun, ki jih je izdalo Strokovno združenje inženirskih pisarn, del pogodbe.

7) Kraj izvedbe

Kraj opravljanja vseh pisarniških storitev je sedež inženirske pisarne.

8) Skrivnost

a) Inženirska pisarna je dolžna ohraniti zaupnost vseh informacij, ki jih posreduje stranka.
b) Inženirski biro je dolžan ohraniti v tajnosti tudi svoje dejavnosti načrtovanja, če in dokler ima naročnik upravičen interes za to tajnost. Po izvedbi naročila ima inženirski biro pravico pogodbeno delo v celoti ali delno objaviti za namene oglaševanja, razen če ni s pogodbo dogovorjeno drugače.

9) Zaščita načrtov

a) Inženirski urad si pridržuje vse pravice in uporabo dokumentov, ki jih je ustvaril (zlasti načrtov, brošur, tehnične dokumentacije).
b) Vsaka uporaba (zlasti obdelava, izvedba, razmnoževanje, distribucija, javna predstavitev, dajanje na voljo) dokumentov ali njihovih delov je dovoljena le z izrecnim soglasjem inženirskega urada. Vsi dokumenti se torej lahko uporabljajo le za namene, ki so izrecno določeni ob oddaji naročila ali z naknadnim dogovorom.
c) Inženirska pisarna ima pravico, naročnik pa dolžnost, da v publikacijah in obvestilih o projektu navede ime (podjetje, firmo) inženirske pisarne.
d) V primeru kršitve teh določil za zaščito dokumentov je inženirski biro upravičen do kazni v višini dvakratnega razumnega nadomestila za nedovoljeno uporabo, pri čemer je uveljavljanje odškodninskega zahtevka, ki to presega, pridržano. Za to kazen ne velja pravica do sodnega varstva. Dokazno breme, da stranka ni uporabila dokumentov inženirske pisarne, nosi stranka.

10) Izbira prava, krajevna pristojnost

a) Za pogodbe med stranko in inženirsko pisarno se uporablja izključno avstrijsko pravo.
b) Za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, je dogovorjena pristojnost pristojnega sodišča na sedežu inženirske pisarne.

Status 21.04.2008, lastnik, urednik in založnik: Fachverband Ingenieurbüros, Schaumburgergasse 20/1, 1040 Dunaj.
Odgovorni za vsebino: Ing. Christian Pelzl, Schaumburgergasse 20/1, 1040 Dunaj

Premaknili smo se

Spoštovane gospe in gospodje,

Zdaj nas najdete na novi lokaciji podjetja na Ribnigstraße 4, 9580 Villach-Drobollach.